បន្ទប់របស់សណ្ឋាគារ សង់អ៊ីលីសេ
RateRoom Type

តំរៀបតាម:

Dexluxe Twin

ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
ប្រភេទបន្ទប់ Deluxe 
តំលៃបន្ទប់ US$40   
បរិយាយ Your Room Description here
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
 
Deluxe Single

ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
ប្រភេទបន្ទប់ Deluxe 
តំលៃបន្ទប់ US$45   
បរិយាយ Your Room Description here..
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
 
Superior Single

ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
ប្រភេទបន្ទប់ Superior 
តំលៃបន្ទប់ US$30   
បរិយាយ Your Description here..
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
 
Superior twin

ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
ប្រភេទបន្ទប់ Superior 
តំលៃបន្ទប់ US$35   
បរិយាយ Your room description here.
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
 
Standard Room

ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក
ប្រភេទបន្ទប់ Standard 
តំលៃបន្ទប់ US$40   
បរិយាយ Your Room Description here..
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក